Biobord

Käynnissä olevia rahoitushakuja!

Tämän topicin alle voi tuoda tietoa rahoitushauista, jotka ovat vain määräajan haettavissa.

1 Like

Tukea ilmastokestävän maa- ja metsätalouden ja muun maankäytön kehittämiseen – hakijoiksi toivotaan hankkeita laajalla kirjolla.

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) on avannut rahoitushaun käytännönläheisille, tutkimustietoon perustuville kehittämishankkeille, jotka edistävät siirtymää kohti ilmastokestävää maa- ja metsätaloutta ja muuta maankäyttöä. Rahoitettavilla hankkeilla vauhditetaan maankäyttösektorin päästöjen vähentämistä, hiilinielujen ja -varastojen ylläpitämistä ja vahvistamista sekä varautumista ja sopeutumista ilmastonmuutokseen. Haku on avoinna 28.2.2021 asti.

Yksittäiselle hankkeelle myönnettävä rahoitus voi olla suuruudeltaan 50 000 - 400 000 euroa, perustelluista syistä suurempikin. Kestoltaan hankkeet voivat 1–3 vuotta, ja ne tulee toteuttaa aikavälillä 1.4.2021 - 31.12.2023. Rahoituspäätökset pyritään tekemään maalis–huhtikuun vaihteessa niin, että hankkeet voivat alkaa huhtikuun 2021 aikana.

Rahoitusta voidaan myöntää myös taloudelliseen toimintaan

Rahoitusta voi hakea sekä yleishyödylliseen että taloudelliseen toimintaan seuraavissa, hakuilmoituksessa tarkemmin kuvatuissa kokonaisuuksissa:

  • ilmastokestävän metsätalouden edistäminen
  • ilmastokestävän maatalouden edistäminen
  • maankäytön muutokset ja kosteikot
  • maa- ja metsätalouden sopeutuminen ilmastonmuutokseen
  • maankäyttösektorin tieto-ohjelman toteuttaminen

Nyt avatussa ensimmäisessä haussa etsimme ratkaisuja muun muassa viljelyn monipuolistamiseen ja metsien hiilinielujen vahvistamiseen sekä turvemaiden ja käytöstä poistuvien turvetuotantoalueiden käytön kehittämiseen, kertoo projektiryhmän pääsihteeri, johtava asiantuntija Reetta Sorsa maa- ja metsätalousministeriöstä.

Etsimme ratkaisuja myös maankäyttösektorin tieto-ohjelman yhteistyöryhmässä määriteltyihin tietotarpeisiin. Tieto-ohjelmaan liittyvillä hankkeilla haluamme tarkentaa erityisesti maaperää koskevia tietoja myös tulevia tarpeita ajatellen sekä etsiä ja kehittää välineitä sen tärkeän työn todentamiseksi, jota tiloilla ja metsissä tehdään ilmaston hyväksi.

Lisätietoa: Hiilestä kiinni -tutkimus- ja innovaatio-ohjelma tukee ilmastokestävien maankäyttöratkaisujen tuottamista – mittava rahoitushaku nyt avoinna - Maa- ja metsätalousministeriö (mmm.fi)

1 Like

Hakukuulutus: Kasvua ja kehitystä puusta -tukiohjelma: Puun monet mahdollisuudet

YM:Puurakentamisen ohjelmassa panostetaan erityisesti teolliseen puurakentamiseen. Kasvua ja kehitystä puusta -tukiohjelman 5. hakukierros tarjoaa mahdollisuuden kohdentaa kehityshankkeita kaikkiin tukiohjelman tähänastisiin teemoihin: puurakentamisen digitaalisaatioon ja teknologiaan, vähähiiliseen rakentamiseen, käyttäjälähtöisiin ratkaisuihin, kiertotalouteen ja teollisiin verkostoihin.

Hakuteemat

Hankkeelle pitää valita yksi pääasiallinen kehittämisen teema (1-5), minkä alle hanke sijoittuu, mutta liittymät muihin teemoihin on hyvä tuoda selkeästi esille.

Rahoitettavan hankeen pääasiallinen teema tulee olla yksi seuraavista:

  1. Puurakentamisen digitalisaation ja teknologia
  2. Vähähiilinen rakentaminen
  3. Puurakentamisen käyttäjälähtöiset ratkaisut
  4. Puurakentamisen kiertotalouden ratkaisut
  5. Teollisen puurakentamisen kehittäminen verkostoissa

Tukea voivat hakea kaikki yksityiset ja julkiset organisaatiot ja yritykset, jotka ovat oikeushenkilöitä. Hakija ei voi olla yksityishenkilö. Hakijana voi olla myös konsortio. Mikäli konsortio hakee tukea, hankkeella on oltava yksi päähakija, joka toimii hankkeen päävastuullisena vetäjänä. Päähakija vastaa hankkeesta kaikkien konsortion osapuolten puolesta ja huolehtii siitä, että konsortio on sopinut keskenään hankkeen toteuttamisesta riittävällä tavalla. Hakemuksessa tulee eritellä, minkä osan hankkeesta kukin osapuoli toteuttaa. Ympäristöministeriö tekee hakijan tai konsortion tapauksessa päähakijan kanssa avustuspäätöksen.

Hankkeelle myönnettävä tuki voi olla enintään 40 % tukikelpoisista kustannuksista. Tuki voi kuitenkin olla enintään 150 000 euroa hanketta kohden.

Haku avautuu verkossa 1.2.2021 ja sulkeutuu 1.3.2021 klo 16:00.

Listätietoa: Hakukuulutus: Kasvua ja kehitystä puusta -tukiohjelma: Puun monet mahdollisuudet - Ympäristöministeriö

1 Like

A post was merged into an existing topic: Tarvitsetko rahoitusta yritystoiminnan kehittämiseen?

Business Finland avaa 15.2.2021 uuden palvelun, jolla rahoitetaan kiertotalouden investointeja. Rahoitusta voivat saada kaiken kokoiset Suomessa rekisteröidyt yritykset, joiden investoinnit edistävät kiertotaloutta ja vihreää kasvua Suomessa. Investointiavustuksen hakuaika päättyy 16.4.2021.

Investoinneilla tavoitellaan merkittäviä ympäristövaikutuksia lisäämällä materiaalikiertoa. Lisäksi investoinneilla edistetään liiketoiminnan ja työllisyyden kasvua eri sektoreilla kotimaassa ja myös kansainvälisesti. Jotta investointia voidaan rahoittaa, sen pitää vaikuttaa suoraan kierrätyksen lisääntymiseen tai ympäristönormien ylittymiseen. Rahoitus on tarkoitettu Suomeen tehtäviin kiertotalousinvestointeihin.

Rahoitus on avustusta ja sen taso määritellään tapauskohtaisesti. Tukea ei makseta ennakkona vaan jälkikäteen loppuraporttia ja -tilitystä vastaan.

Lue lisää: 17 miljoonaa euroa kiertotalouden investointiavustusta – haku aukeaa 15.2.2021 - Business Finland